… od 2020 roku już nie tylko spółka publiczna, ale również każda spółka akcyjna i spółka komandytowo akcyjna mają obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej do komunikacji z akcjonariuszami.

Dotychczas taki obowiązek dotyczył wyłącznie spółek publicznych. Od tego roku spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna obowiązane są do  zamieszczania na swoich stronach internetowych, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub statuty ogłoszeń pochodzących od tych spółek. Prowadzenie własnej strony www nie zastąpi jednak wymogu publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jej posiadanie będzie dodatkowym obowiązkiem. Ponadto spółka ma obowiązek ujawnić adres strony internetowej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niezaktualizowanie danych w zakresie strony internetowej a także nie zamieszczanie poprawnych i aktualnych danych na stronie internetowej spółki naraża osoby reprezentujące dany podmiot na karę grzywny w wysokości 5000 zł.

 

O tym co dokładnie powinno się pojawiać na stronie internetowej stanowi art. 5 i 206 ksh. Obecnie zatem na stronach internetowych spółek akcyjnych i spółek komandytowo akcyjnych powinno się pojawiać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres;
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.
  5. a także wszystkie wymagane przez prawo i statuty ogłoszenia., co za tym idzie na stronie internetowej powinny się pojawiać informacje o walnych zgromadzeniach, projekty uchwał, porządek obrad, sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów.

Ważne!

Warto zwrócić uwagę, że opublikowanie na stronie internetowej informacji o zgromadzeniu z naruszeniem terminów może być podstawą do późniejszego zaskarżenia uchwały zgromadzenia. Organ reprezentujący spółkę jest zawsze odpowiedzialny za aktualizację danych na stornach internetowych spółki niezależnie od tego kto i w jakim trybie zwołuje zgromadzenie.

Powyższe wymaganie ma służyć ochronie akcjonariuszy, zdarzały się bowiem sytuacje w których z uwagi na wewnętrzne konflikty akcjonariusze nie byli informowani o istotnych dla spółek wydarzeniach. Ustawodawca, by zapobiegać takim niekorzystnym dla podmiotów i ich właścicieli sytuacjom wprowadził dodatkowe obowiązki dla zarządów spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych. Nadal jednak pozostał obowiązek publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub inny sposób wybrany zgodnie z umową spółki.