Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy Zgodnie z art. 3 ust. 1 wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Do zdarzenia musi zatem dojść podczas wykonywania przez pracownika zwykłych...
Zakażenia szpitalne

Zakażenia szpitalne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażenie szpitalne zdefiniowane jest jako zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: a) nie pozostawała...
Błąd lekarski przedawnienie – odszkodowanie

Błąd lekarski przedawnienie – odszkodowanie

Zgłaszane przez osoby poszkodowane roszczenia cywilne po czasie ulegają przedawnieniu. Wszystkie terminy, jak i procedury znaleźć można w aktualnych przepisach. Warto wcześniej sprawdzić przez jaki czas można ubiegać się o odszkodowanie. Informację o tym, czym jest i...
Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów

W polskim prawie mediacje występowały w postępowaniach w trybie karnym i administracyjnym. Od 2005 r. zaczęły one funkcjonować także na gruncie prawa cywilnego. Istotą ich jest to, iż mediator nie ma odgórnie nadanej władzy rozstrzygania sporów. Jego rolą jest...
Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej

W prawie polskim nie istnieje jednorodna definicja błędu lekarskiego, zwyczajowo jednak można posługiwać się ogólnymi definicjami, obowiązującymi w tym zakresie. Błąd w sztuce lekarskiej jest zachowaniem, które stoi w sprzeczności z powszechnie uznawaną wiedzą i...