Zgodnie z obowiązującą od 29.11.2020 roku zmienioną ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020.1845 t.j. ) rozporządzeniem Rady Ministrów można wprowadzić następujące regulacje:

 1)         ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

Do obowiązków z art. 46 ust 4 należą:

1)czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, (wprowadzono karę od 5000 zł do 30 000 zł za niezastosowanie się,

2)czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, niezastosowanie się podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

3)czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, niezastosowanie się podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

4)zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, niezastosowanie się

podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

5)obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów, naruszenie tego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

6)nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, naruszenie tego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł

7)obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych natomiast naruszenie tego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł

Ponadto rozporządzenie Rady Ministrów można wprowadzić :

2)         czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców; przy czym naruszenie ograniczenia podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

3)         czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły; niezastosowanie się podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

4)          obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; naruszenie powyższego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł;

4a)       obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów; nie wprowadzono kary za nieprzestrzeganie tego przepisu;

5)         obowiązek poddania się kwarantannie; w tym przypadku wprowadzono karę pieniężną od 5000 zł do 30 000 zł;

(…)

8)         czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia; a naruszenie tego obostrzenia podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

9)         nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów; kara przewidziana za naruszenie wynosi od 5000 zł do 30 000 zł ;

10)       nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach; kara za niezastosowanie się wynosi od 5000 zł do 30 000 zł;

11)       zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; kara przewidziana za naruszenie wynosi od 5000 zł do 30 000 zł;

12)       nakaz określonego sposobu przemieszczania się; kara przewidziana za naruszenie wynosi od 5000 zł do 30 000 zł;

13)        nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu, w ustawie nie nałożono kary za naruszenie nałożonego obowiązku. Jednocześnie nieprzestrzeganie obowiązku, zasłaniania ust i nosa, stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.).

 

Wyżej wskazałam wszystkie obowiązujące obecnie kary za naruszenie, których obowiązków właściwe organy mogą nałożyć kary.  Zapadłe dotychczas wyroki, które  znam uchylały decyzje lub umarzały postępowanie w sprawie mandatowej. Czym się różni mandat o kary od Sanepidu?

 

Kary pieniężne, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny; ewentualnie inny wskazany podmiot,. Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie. W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu wysokość kary pieniężnej jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie a dodatkowo zostaje powiększona o 25%. Egzekwują kary organy administracyjne. Zgodnie z przepisem art. 189d Kodeksu postępowania administracyjnego, organ podczas wymierzania kary powinien kierować się m.in. wagą i okolicznościami naruszenia obowiązku, stopniem przyczynienia się strony, oraz działaniami przez nią podjętymi w celu uniknięcia skutków tego naruszenia. Wydaje się że powyższe okoliczności są niemożliwe do  ustalenia na podstawie wyłącznie notatki, która nie jest również w mojej ocenie dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 76 kpa i nie można jej przypisać takiego waloru. Jeśli chodzi o mandat wystawiony przez Policję nadal obowiązują niezmienione przepisy w zakresie możliwości odmówienia przyjęcia mandaty. Wysokość mandatu jest znacznie niższa niż kary nakładane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

 

Warto zatem skorzystać z konsultacji prawnych bowiem już przy wstępnej analizie można, w oparciu o stan prawny obowiązujący w chwili nałożenia mandatu czy kary i zapadłe orzeczenia ocenić zasadność odwoływania się od decyzji. W zakresie mandatu, nieprzyjęcie go zawsze powoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i całą procedurę trzeba przejść, samemu lub z pomocą prawnika.