Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Każda osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna, która z mocy ustawy ma zdolność prawną i wykonująca działalność gospodarcza jest przedsiębiorcą.

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to:  cel zarobkowy czyli  ma zmierzać do osiągania zysków, ma charakter zorganizowany i wykonywana jest w sposób ciągły czyli  ma być powtarzalna, a ponadto wykonywana jest we własnym imieniu i nie jest zarządzana przez zewnętrzny podmiot.

Nie stanowi natomiast działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Wówczas mówimy o nierejestrowanej działalności. Warto zwrócić uwagę na fakt, że po przekroczeniu ww. progu, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości  działalność nieewidencjonowana staje się działalnością rejestrowaną i wymaga podjęcia stosownych czynności. W szczególności należy wówczas złożyć w terminie 7 dni od momentu przekroczenia wartości uprawniających do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się tych czynności, co do których  łącznie spełnione są następujące warunki:

1)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Są takie dziedziny, w których nie wystarczy złożenie wniosku o wpis w centralnej ewidencji. Wykonywanie niektórych działalności gospodarczych w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji. Koncesja jest wydawana wyłącznie, gdy dana działalność  nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia. Zasadniczo, jeśli nic innego nie wynika z przepisów udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie i cofnięcie koncesji albo ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji następuje w drodze decyzji ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu, w szczególności zasady oraz tryb udzielania, zmiany, zawieszenia, cofnięcia albo ograniczenia zakresu koncesji, określają przepisy szczególne.

 

Ważnym aspektem każdej działalności gospodarczej z uwagi na jej główny cel czyli osiąganie dochodu jest kwestia przepływu płatności. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą co do zasady następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Każda płatność między przedsiębiorcami obejmująca jednorazowo wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczającą 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji nie może być zgodnie z prawem wykonana przy użyciu gotówki.

W przypadku chęci założenia własnej firmy, wątpliwości co do rodzaju i formy prowadzonej działalności najbardziej optymalnej z uwagi na przedmiot działalności a także innych pytań powstałych w związku założeniem własnej firmy zapraszam do kontaktu z Kancelaria Prawną. Radca prawny Karolina Furtak od wielu lat doradza klientom w tworzeniu nowych podmiotów.