Uszczerbek na zdrowiu to trwałe lub tymczasowe uszkodzenie ciała (złamanie, skręcenie, zwichnięcie, a także zranienie) albo tzw. rozstrój zdrowia (choroba organizmu zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym). Każdy z nas może niespodziewanie ulec wypadkowi, którego negatywne skutki odczuje nasz organizm. Również zdecydowana większość z nas posiada np. ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie którego przysługuje nam prawo do pobrania odszkodowania za szkodę odniesioną w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia. W tym artykule opisane zostało to, jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku przy pracy, gdzie zgłoszenie kierowane jest do ZUS.

Kto i kiedy może ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje osobie, która w wyniku działania osoby trzeciej lub nieszczęśliwego wypadku (np. przy pracy) doznała bezpośredniej szkody. Wynika z tego, iż o odszkodowanie ubiegać się można w razie wypadku, za który odpowiedzialność ponosi osoba trzecia albo, gdy zaistniała szkoda na zdrowiu jest konsekwencją zdarzenia, za które nikt nie ponosi winy (należy się to tylko poszkodowanym, którzy są ubezpieczeni).

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

O odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej poszkodowany powinien zwrócić się do pracodawcy, a także bezpośrednio do ZUS-u. Warto zaznaczyć, iż wsparcie finansowe od pracodawcy wydawane jest tylko wówczas, gdy do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w wyniku nieprzestrzegania przez przełożonego zasad BHP. Przed wydaniem decyzji o należności za szkodę, poszkodowany musi udać się na komisję lekarską, która oceni stan zdrowia. Wysokość uszczerbku na zdrowiu ustala się za pomocą specjalnych tabel procentowych, w których szczegółowo opisano uszkodzenia każdej części ciała.

Dokumenty, które poszkodowany jest zobowiązany dostarczyć do ZUS-u podczas ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu:

  • wniosek
  • protokół powypadkowy
  • zaświadczenie lekarskie, które zawierać będzie informacje o zakończeniu leczenia lub rehabilitacji
  • orzeczenie właściwej komisji rozjemczej
  • odpis karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, która wydana została przez państwowego inspektora sanitarnego

Komplet dokumentów składa się do ZUS-u za pośrednictwem pracodawcy. Właściwy oddział w czasie 7 dni od otrzymania dokumentów ustala termin badania przed komisją lekarską.

Warto zwrócić uwagę na to, iż stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest dopiero po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji. Lekarz orzecznik wydaje specjalny dokument, na podstawie którego możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie. Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązany jest, w terminie 14 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego, podjąć decyzję o przyznaniu odszkodowania. Jeżeli ZUS stwierdzi należność jednorazowego odszkodowania, wówczas środki finansowe z tego tytułu powinny trafić do poszkodowanego w terminie 30 dni od wydania decyzji.

Należy pamiętać, że od każdego niezadowalającego nas wyroku ZUS-u istnieje możliwość odwołania w terminie jednego miesiąca od jego wydania.