Wypadek w pracy może przydarzyć się nawet w najlepiej prosperującej firmie, bez względu na stosowane udogodnienia czy liczne zabezpieczenia. Świadczenia pieniężne wypłacane w wyniku uszczerbku na zdrowiu należą się każdemu legalnie zatrudnionemu pracownikowi, bez względu na wykonywany zawód. Oznacza to, że w perspektywie wypadku w pracy i należnych odszkodowań nie ma większej różnicy między osobą pracującą w biurze, a operatorem obsługującym niebezpieczne maszyny. Warto natomiast wiedzieć, co zrobić, kiedy już do wypadku dojdzie, oraz od kogo oczekiwać możemy finansowego wsparcia z tytułu poniesionych szkód.

Co uznać należy za wypadek przy pracy?

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa sytuacje, które zakwalifikować można jako wypadek przy pracy. Są nimi nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiły zarówno w czasie wykonywania przez pracownika czynności lub poleceń przełożonych, jak i podczas realizowania zadań bez polecenia, jednak na rzecz pracodawcy. Do wypadków przy pracy zaliczają się także nieszczęśliwe zdarzenia, które nastąpiły w drodze pomiędzy siedzibą firmy, a miejscem wypełniania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Wypadek przy pracy – co dalej?

Zawiadomienie pracodawcy o zaistniałym wypadku w pracy jest obowiązkiem poszkodowanego. Jeżeli pracownik, który doznał szkody nie jest w stanie tego zrobić, wówczas taki obowiązek spoczywa na świadkach zdarzenia. Warto pamiętać, iż postępowanie powypadkowe prowadzone jest z urzędu. Oznacza to, iż nie jesteśmy zobowiązani do składania żadnych wniosków w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku oraz utrzymania jego faktycznego stanu do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wydarzenia.

W celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Jeśli, z uwagi na fakt zbyt małej liczby pracowników, firma nie posiadała w/w specjalistów, przyczyny i okoliczności wypadku ustala pracodawca wraz z osobą spoza firmy, zajmującą się sprawami BHP.

Osoby powołane do zespołu niezwłocznie podejmują czynności wyjaśniające, które polegają na: zebraniu informacji od poszkodowanego i świadków zdarzenia, zasięgnięciu opinii lekarza, zebraniu dowodów dotyczących wypadku itp. Zespół powypadkowy lub pracodawca mają obowiązek, w terminie 14 dni od czasu zawiadomienia o wypadku, sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Jeżeli ustalenie okoliczności wypadku odbyło się po tym terminie, należy zaznaczyć to w treści protokołu oraz podać konkretny powód zaistniałej sytuacji.

Warto wspomnieć, iż poszkodowany ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do treści protokołu powypadkowego, o czym zresztą powinien zostać pouczony. Wówczas składa on w formie pisemnej, za pokwitowaniem, swoje uwagi dotyczące protokołu.

 Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Zakład ubezpieczeń społecznych zobowiązany jest do wypłacenia świadczeń pieniężnych, czyli tzw. odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Takie wsparcie przysługuje poszkodowanemu z racji odprowadzanych przez pracodawcę składek do ZUS-u.  W takim przypadku, pracownik, który uległ wypadkowi musi złożyć stosowny wniosek, w którym poda okoliczności wypadku, jego skutki, wymieni świadków zdarzenia oraz załączy opinię lekarską uzyskaną po wypadku. Jeżeli wypadek przy pracy nastąpił z winy pracodawcy, to bezpośrednio u niego należy domagać się także odszkodowania np. w celu pokrycia kosztów leczenia.