Od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe będą składane w wersji elektronicznej. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700 t.j. z dnia 2017.03.31 z zm.) „Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.”
Do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii sprawozdań finansowych (skanów) opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od dnia 1 października 2018 r. wszystkie dokumenty będą składane do sądu w formie elektronicznej, z uwzględnieniem treści znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości, czyli w strukturze JPK.
Kancelaria Prawna Karolina Furtak w ramach swojej działalności zapewnia pomoc prawną przedsiębiorcom w zakresie obowiązków aktualizacyjnych.